Untitled_Ulysses, 2017

laser black&white print

110 x 80 cm

ed. 3+1AP

courtesy of the artist

© katya ev (ekaterina vasilyeva), 2017

    all rights reserved